top of page

Frequently Asked Questions

 • Do I need therapy?
  Decision to seek out therapy is an individual choice. There are many reasons why people choose to have therapy. Sometimes they want to deal with long-standing psychological issues, other times it’s in response to unexpected life changes, such as a divorce or work transitions. Working with a therapist can help provide insight, support, and new strategies for most types of life challenges. Therapy can help address many types of issues including depression, anxiety, body-image issues, conflict, grief, stress management and general life transitions. Therapy is right for anyone who wants to get more out of life by taking responsibility, creating greater self-awareness, and working towards change and balance.
 • Je terapie pro mě?
  Rozhodnutí vyhledat terapii je individuální volbou. Existuje mnoho důvodů, proč se lidé rozhodnou pro terapii. Někdy se chtějí vypořádat s dlouhodobými psychologickými problémy, jindy reagují na neočekávané životní změny, jako je rozvod nebo pracovní přechody. Práce s terapeutem může pomoci poskytnout podporu, jiný pohled a nové strategie pro mnoho typů životních situací. Terapie může pomoci řešit problémy jako deprese, úzkosti, příjem potravy, konflikty, zármutek, zvládání stresu, životní změny, apod. Terapie je vhodná pro každého, kdo usiluje o změnu a rovnováhu, a chce získat větší kontrolu nad svým životem.
 • Jak mně terapie pomůže?
  Z účasti na psychoterapii může vyplynout několik výhod. Terapeuti mohou poskytnout podporu, posílit Vaše dovednosti v oblasti řešení problémů a vylepšit Vaše strategie zvládání problémů, jako je deprese, úzkost, poruchy příjmu potravy, problémy ve vztazích, smutek, zvládání stresu a další. Mnoho lidí také zjistilo, že terapeuti mohou být nesmírně nápomocni jako průvodci v osobním růstu, mezilidských vztazích, rodinných záležitostech, manželských záležitostech nebo jednoduše v každodenních životních situacích. Terapeuti mohou poskytnout nový pohled na obtížné problémy nebo Vás nasměrovat na cestu k řešení. Pomoc, kterou získáte při terapii, závisí na tom, jak dobře v životě zužitkujete postup, který jste se naučili.
 • How will therapy help me?
  Several benefits can emerge from participating in psychotherapy. Therapists can provide support, strenghten your problem-solving skills, and enhance coping strategies for issues such as depression, anxiety, eating disorders, relationship troubles, grief, stress management, body image issues and others. Many people also find that therapists can be tremendously helpful in managing personal growth, interpersonal relationships, family concerns, marriage issues, or simply a daily life issues. Therapists can provide a fresh perspective on difficult problems or point you in the direction of a solution. The help you obtain from therapy depends on how well you use the process and practice what you learn.
 • What happens after I submit the contact form?
  After you submit your contact form, I will get in touch with you to set date and time for our talk via Zoom. This is usually a free 15-minute consultation but it is not compulsory. If you have already decided to work with me, we can also schedule the first full session.
 • Co se stane poté, co odešlu kontaktní formulář?"
  Po odeslání kontaktního formuláře se s Vámi spojím a domluvíme si datum a čas konzultace na platformě Zoom. Obvykle se jedná o bezplatnou 15minutovou konzultaci, ale není to nutné. Pokud jste se již rozhodl/a se mnou spolupracovat, můžeme začít hned s prvním sezením.
 • What happens at the initial consultation?
  At our initial consultation we'll have the opportunity to get a feel for each other and discuss what brings you to therapy, your hopes and expectations. You will be able to raise any questions or concerns and discuss how you would like us to work together. During the Covid-19 pandemic, I offer only online psychotherapy. My services include long, medium, short term and open-ended therapy. Together we can decide what best suits your needs. ​ ​
 • Co se bude dít na úvodní konzultaci?
  Na naší úvodní konzultaci budeme mít příležitost vzájemně se poznat a diskutovat o tom, co Vás k terapii přivádí, ujasnit si Vaše naděje a očekávání. Budete mít možnost vznést jakékoli dotazy nebo obavy a diskutovat o tom, jak byste si přál/a, abychom spolupracovali. Během pandemie Covid-19 nabízím pouze online psychoterapii, můžeme tedy pracovat pouze s pomocí internetu. Moje služby zahrnují dlouhodobou, střednědobou i krátkodobou psychoterapii. Společně se dohodneme, co bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. ​ ​
 • Co se bude dít na prvním terapeutickém setkání?
  Je přirozené cítit se nervózní, pokud jste se nikdy předtím nezúčastnil/a psychoterapie. Je však důležité si uvědomit, že jde víceméně o důvěrné setkání, kde si budeme povídat. Na našem prvním setkání se Vás mohu zeptat např. "Co Vás sem dnes přivádí?" a Vaše odpověď nám otevře pohled do Vaší aktuální situace a Vašeho života obecně. Rovněž se dohodneme, které téma je pro Vás nejdůležitější, a na něm budeme pracovat nejdříve, aby se co nejrychleji dostavila pozitivní změna. V průběhu kazdého setkání budeme Vaši situaci revidovat a podle potřeby upravovat.
 • What happens in the first session?
  It’s natural to feel nervous if you’ve never attended a psychotherapy session before. However, it’s important to understand that it more or less is a session done through conversation. In our first session I may ask you e.g. “What brings you here today?” and use it as a springboard for you to open up about your current situation and your life in general. We would also agree a focus or the most important topic for you to work on to aim for positive change. We would review this focus at regular intervals and adjust it as necessary.
 • Jak dlouho trvají jednotlivá sezení?
  Standardní sezení je 50 minut dlouhé, ale pokud máte pocit, že byste chtěl/a mít více času, můžete si rezervovat „Terapii online 90“, které trvá 90 minut. Setkání se obvykle konají jednou týdně ve stejný den a ve stejnou dobu. To je proto, že pravidelná terapie je často nejúčinnějším způsobem, jak docílit pozitivní změny. Optimální je naplánovat si 5 sezení na začátek s tím, že postupně přidáme více setkání, pokud budeme cítit, že potřebujeme více času, abychom dosáhli žádoucího výsledku.
 • What is the time commitment?
  Standard sessions are 50-minutes long, but if you feel you would like to have more time, you can book an "Online Session 90" which takes 90 minutes. Sessions are usually held once a week on the same day and at the same time. This is because regular therapy is often the most effective way to make a positive change. The best is to schedule 5 sessions to begin with and may agree to extend this if we feel that more useful work can be done.
 • Kde se setkání konají?
  Všechna setkání se aktuálně konají online pomocí platformy Zoom nebo Skype. Je důležité vědět, že pro kvalitní psychoterapeutické sezení je potřebný tichý prostor s dobrým připojením k internetu, kde se můžete bavit diskrétně a bez přerušení.
 • Where the sessions take place?
  All sessions are currently held online via Zoom or Skype. Please be aware that this can work well if you have access to a quiet space with good internet connection where you can talk privately and without interruptions.
 • Jak psychoterapie online funguje?
  Do Vašeho emailu, na WhatsApp nebo SMS Vám pošlu odkaz na setkání na platformě Zoom nebo Skype. Asi 5 minut před plánovaným začátkem našeho setkání kliknete na odkaz a budete přesměrováni do virtuální místnosti. Setkáme se v ní a zahájíme terapii. K připojení není nutné mít nainstalovaný Zoom ani Skype, kliknutím na odkaz se do virtuální místnosti dostanete.
 • How do online psychotherapy sessions work?
  I will send a link to meeting in Zoom or Skype to your email, WhatsApp or as SMS. You will click on the link cca 5 minutes before the scheduled session time and you will be transferred to virtual meeting room. We will meet there and start our session. It is not necessary to install Zoom or Skype, the link will transfer you to the meeting room.
 • Opravdu terapie přes internet funguje?
  To je skvělá otázka a odpověď zní „ano!“. Několik studií ukázalo, že terapie prováděná online může být vysoce účinná a má stejný pozitivní dopad jako terapie prováděná při osobním setkání. Jednou z nejcennějších výhod online psychoterapie je to, že máte Vašeho terapeuta k dispozici odkudkoli, kde máte přístup k internetu. Například pokud Vám Vaše práce nedovolí z jakýchkoli důvodů vzít si přes den jednu až dvě hodiny volna, lze si domluvit online sezení i během přestávek v práci. Také pokud nechcete nebo nemůžete domluvit osobní terapii, je jednoduché provést ji prostřednictvím telefonu, tabletu nebo počítače.
 • Does online therapy really work?
  This is a great question and the answer is "yes!". Multiple studies have shown that the therapy delivered online can be highly effective and has the same positive impact as the therapy delivered in person. One of the most valuable benefits of online psychotherapy is that your therapist is available from anywhere you can access the internet. For example if your job doesn't permit you to take an hour off for unspecified reasons whenever you want to, you can take advantage of online sessions during breaks or lunches. Also, if you don't feel comfortable or can't seek help through therapy in person, it is easily accessible to you via your phone, tablet or computer.
 • Budou naše setkání důvěrná?
  Je důležité vybudovat důvěryhodný terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem a vše, co řeknete během našich sezení, budu považovat za důvěrné. Naši práci budu diskutovat s mým supervizorem (což je požadavek pro všechny terapeuty), ale nebud sdělovat žádné podrobnosti, které by Vás mohly identifikovat. Budu si také psát krátké poznámky z našich setkání, abych si vedla záznamy o naši práci. Bez Vašeho souhlasu nebudu sdílet informace o Vás, pokud k tomu nebudu nucena právně nebo eticky.
 • Will the sessions be really private?
  It is important to build a trusting therapeutic relationship between client and therapeut and I will treat anything you say during our sessions as confidential. I will discuss our work with my supervisor (a requirement for all therapists) but will not reveal any details that might identify you. I will also write brief notes on our sessions, to keep a record of the work. I will not share information about you without your consent unless there is a legal or ethical need for me to do this.
 • Kolik terapeutických sezení budu potřebovat?
  Každý je ze své podstaty jiný a všichni se se svými problémy vypořádáváme jinak. To znamená, že lidé, kteří prochází psychoterapií, mají různé těžkosti a potřebují různě dlouho dobu na to, aby se s nimi vyrovnali. Někdy někdy stačí pár setkání, někteří jiní raději pracují na svém emocionálním stavu dlouhodobě a proto si sezení plánují pravidelně.
 • How many psychotherapy sessions will I need?
  Everyone is inherently different, and as such we all have our own ways of coping with issues. This means people who seek psychotherapy appreciate different length of time. Sometimes, people get to resolve their issues with a small numbers of sessions. Sometimes, others prefer to work on their long-term emotional development and as such schedule sessions regularly.
 • Co se stane, když přijdu na setkání pozdě?"
  Pokud sezení není zrušeno, budu Vám k dispozici po celou dobu naplánovaného termínu. Pokud přijdete na setkání pozdě, začneme pracovat, jakmile dorazíte. Vždy se však budeme muset držet naplánovaného časového konce našeho setkání. Pokud si myslíte, že byste mohl/a přijít pozdě, doporučuji kontaktovat mě předem.
 • What happens if I am late for session?
  Unless a session is cancelled, I will be available to you for the duration of the scheduled slot. If you are late for a session, we will begin working when you arrive. However, we will always need to stick to the scheduled session end time. If you think you might be late, it is appreciated to make contact in advance.
 • Co když nedorazím na svoje terapeutické sezení?
  Pokud se některý z nás nemůže na setkání dostavit, oznámíme si to nejméně 24 hodin předem. Pokud mám nějaké plánované dny, kdy nebudu k dispozici, dám Vám vědět alespoň 2 týdny předem. Pokud zmeškáte naplánované sezení a nekontaktujete mě nejméně 24 hodin předem, budete muset zaplatit celý poplatek za sezení.
 • What if I miss my session?
  If either of us is unable to attend a session we will provide at least 24 hours’ notice. If I have any planned absences, I will let you know at least 2 weeks in advance. For missed sessions without at least 24 hours notice you will be required to pay the full fee.
 • Is there any communication between sessions?
  The work we do in therapy would take place during our scheduled sessions. There is usually no communication between these slots, apart from to make arrangements for payments, cancellations etc. The best communication channel to send a message is email. I will respond to all email queries within 2 working days.
 • Probíhá nějaká komunikace s terapeutem mezi setkáními?
  Práce, kterou děláme v průběhu celé terapie, probíhá během našich naplánovaných sezení. Mezi těmito setkáními spolu obvykle nepracujeme, s výjimkou provozní komunikace k zajištění plateb, zrušení schůzek, atd. Nejlepší kontaktní kanál je email. Na všechny e-mailové dotazy odpovím do 2 pracovních dnů.
 • Co když se potřebuji setkat s terapeutem urgentně?
  Pokud se Vaše potíže náhle zhorší a máte pocit, že naléhavě potřebujete navštívit terapeuta, snažím se vyhovět Vaší žádosti, jak jen budu moci. Záleží ale na Vašem i mém časovém rozvrhu a může to trvat i několik dní, než budeme schopni sezení uskutečnit. Pokud nemohu vyhovět vašemu požadavku, doporučuji vám vyhledat pomoc prostřednictvím služeb, které nabízejí pohotovostní podporu.
 • What if I need to see therapist urgently?
  If you are experiencing difficulties and feel you will benefit from seeing a therapist urgently, I try my best to accommodate your request, but it might take a few days to find a date that suits both your and my schedule. If I am unable to accomodate your request, I advise you to seek help through services that offer emergency support.
 • How do payments work?
  Payment for sessions can be made in advance or after the session. The same applies if you decide for one of the Therapy Plans (3, 5 or 10 sessions). I accept payment by bank transfer or in cash. I will provide you with a receipt for all payments made. I will issue you with an invoice for planned sessions if requested in advance.
 • Jaké jsou platební podmínky?
  Platbu za terapii lze provést předem nebo po sezení. Pokud se rozhodnete pro jeden z Terapeutických plánů (3, 5 nebo 10 sezení), provádí se platba také předem nebo po prvním setkání. Přijímám platby bankovním převodem nebo v hotovosti. Na provedené platby Vám poskytnu potvrzení. Po vyžádání předem Vám vystavím fakturu za objednaný Terapeutický plán.
 • Do you accept insurance?
  I do not currently accept any health insurance. Insurance companies require a diagnosis in order to cover services, and that diagnosis then becomes part of your medical record. Because I am committed to your privacy, I cannot accept insurance at this time. Clients pay for the services they receive, and then can choose to seek reimbursement from their insurance provider, depending on their coverage.
 • Přijímáte zdravotní pojištění?
  V současné době nepřijímám žádné zdravotní pojištění. Pojišťovací společnosti vyžadují diagnózu, aby terapii proplatily, a tato diagnóza se poté stane součástí Vašeho lékařského záznamu. Protože je pro mě diskrétnost a Vaše soukromí důležité, platby přes pojišťovnu v současné době nepřijímám. Klienti platí za provedené terapeutické služby, a poté se mohou rozhodnout, zda budou požadovat náhradu u své pojišťovny, v závislosti na podmínkách, které se svou pojišťovnou mají.

Haven't you found your answer?

bottom of page